Håndværkerguide

Denne vejledning er udarbejdet for at lette arbejdet med EXPAN Vægge på byggepladsen og for at sikre kvaliteten af det færdige arbejde. Endvidere er guiden en vejledning for de håndværkere, hvis arbejde følger efter elementmontagen. Guiden har følgende emner:

Udtørring og svind

Udtørring af elementerne inden malerbehandling og fliseopsætning er en nødvendighed for at opnå et tilfredsstillende resultat. Efterfølgende vejledning er ingen garanti mod revner og skader, men er fornuftige forholdsregler, der kan medvirke til at begrænse revner og dermed sikre et mere tilfredsstillende resultat. Erfaringer har vist, at ca. halvdelen af svindet skal være udviklet, før malerarbejde og fliseopsætning påbegyndes. På baggrund af lang erfaringsopsamling er der fastlagt vejledende værdier for fugtindholdet i elementer af letbeton ved maler- og flisearbejdets påbegyndelse.

Densitet
kg/m³
Fugtindhold
Vægt-%
1350
6.0
1850
4.0
2000
4.0

Læs mere om udtørring og fugtmåling i vejledningen “Forebyggelse af revner” fra Letbetonelementgruppen BIH >>

Skalmuring

EXPAN Vægge monteres således, at væggens overkant er korrekt placeret i forhold til bygningens referenceniveau. Murværkets vandrette mål tilpasses elementtolerancerne således, at vindues- og dørmontagen kan udføres uden gener. Murbindere skal udrettes med et udretterværktøj. Forhåndsdeformationen skal være mindre end 2 mm.

Udretterværktøj
Udretterværktøj
Skalmur
a. EXPAN Væg b. Skalmur c. Murbinder d. Forhåndsdeformation

På fundament og over udsatte døre og vinduer indlægges murpap, der klæbes til EXPAN Væggen med asfaltklæber. Kuldebroen mellem falselementer af letbeton og skalmur isoleres med polystyren.

Fliseopsætning

Fliseopsætning påbegyndes tidligst, når væggenes fugtindhold er nedbragt til de vejledende fugtprocenter. Dette er ingen garanti mod efterfølgende revner og skader, men er fornuftige forholdsregler, der kan medvirke til at begrænse revner og dermed sikre et mere tilfredsstillende resultat.

Læs mere om udtørring og fugtmåling i vejledningen “Forebyggelse af revner” fra Letbetonelementgruppen BIH >>

Fræsning af riller i vægge

Er der behov for udfræsning af riller, skal disse lodret have en indbyrdes afstand på min. 1 meter, en dybde på maks. 25 mm og en bredde på maks. 50 mm. Vandrette riller i bærende vægge må kun udføres, hvis væggens bæreevne efter reduktion i tykkelse er tilstrækkelig. Riller og huller udføres med fræse- og boreværktøj. Brug af hammer og mejsel skal begrænses. Riller og huller lukkes med cementmørtel C100/400 (1:4 efter vægt eller ca. 1:3 efter volumen). Vedhæftning til underlaget kan forbedres ved at påføre reparationsstedet en sand- og cementvælling tilsat betonklæber. Lukningen skal udføres, inden cementvællingen tørrer ud. Er der behov for større riller, skal det sikres, at væggens bæreevne er tilstrækkelig. Ved lukning af resalitter og riller i boligadskillende vægge er det af lydmæssige årsager vigtigt, at lukningen udføres kompakt og fuldstændig tæt.

El – arbejde

Tomrør, indstøbt fra fabrik, er som hovedregel altid udført lodret og afsluttet ved gulv (evt. loft) med en ca.100x80x50 mm polystyrenklods. Når klodsen er fjernet og installationen er videreført, lukkes udsparingen med cementmørtel C100/400. Se endvidere ovenstående vejledning om fræsning af riller i vægge og tætning i el-dåser.

VVS – arbejde

Håndvaske, radiatorer, rørkonsoller mv. fastgøres til væggen med skruer og plastdybler. Tungere installationer som f.eks. varmtvandsbeholdere og hængeklosetter fastgøres med klæbeankre eller gennemgående bolte. Se endvidere ovenstående vejledning om fræsning af riller i vægge.

Tømrer- / snedkerarbejde

Døre og vinduer fastgøres til EXPAN Vægge med karmdybler eller betonskruer efter producentens anvisning. Mindre inventardele kan fastgøres til EXPAN Væggene med skruer og plastdybler. Tungere inventar fastgøres med klæbeankre eller gennemgående bolte. Byggefugten skal være reduceret til et niveau, der er foreneligt med de anvendte materialer. Se endvidere vejledning om tæthed ved murrem og vinduer.

Malerarbejder

Før malerarbejdet kan påbegyndes, skal væggenes fugtindhold være nedbragt til de vejledende værdier. Dette er ingen garanti mod efterfølgende revner og skader, men er fornuftige forholdsregler, der kan medvirke til at begrænse revner og dermed sikre et mere tilfredsstillende resultat. Læs mere om malerarbejde i vejledningen ”Forebyggelse af revner” fra Letbetongruppen BIH samt under Malerbehandling vægge. Betonelementer skal være udtørret til hvidtør overflade.