Hvor det er nødvendigt at medregne en forankringskraft for at sikre stabiliteten af en afstivende skive, kan egenvægten af de tilstødende bygningsdele medregnes i det omfang, vægsamlingerne er i stand til at overføre kræfterne. Hvor dette ikke kan sikre fornøden stabilitet eller robusthed, vil det være nødvendigt at lave en lodret sammenkobling mellem væg og fundament og mellem vægge indbyrdes. Dette kan gøres ved hjælp af:

Fælles for alle 3 samlingsmetoder er, at de stiller store krav til en nøjagtig udførelse.

Stigbøjler

Anvendelse

Stigbøjler anvendes til at sikre stabiliserende vægge mod væltning. Endvidere kan den bruges til at sikre bygningens robusthed. Sammenlignet med anvendelsen af korrugerede rør er stigbøjlesamlingen mindre pladskrævende og er derfor velegnet i tynde elementer og i elementer med meget armering.

Udførelse

Stigbøjlen er lavet af et profilstål med påsvejste ankre, der boltes til en armeringskobling eller gevindstang i det nedenstående element eller fundament med en spændplade, skive og møtrik. EXPAN har fire forskellige typer til brug i betonelementer, mens der alene anvendes SE-typen i letbeton. Til småhusbyggeri har EXPAN en stigbøjle baseret på SE-samlingen.

Stigbøjleprincip

SE-stigbøjle

Samling med SE-stigbøjle
a. SE-stigbøjle
b. Armeringsnet
c. Udsparing
d. SE-bolt
e. Øjebolt
f. Understøbning
g. Indlimet M12 gevindstang


Bæreevne

Der kan anvendes følgende bæreevner for vores stigbøjler:

TypeBrud [NRd]Robusthed [Nk]Tilhørende armeringskobling
Type 1/1C47 kN56 kNAK M16/Ø12
Type 2/2C130 kN157 kNAK M24/Ø20
Type 3B/3C204 kN244 kNAK M30/Ø25
Type 4B/4C335 kN402 kNAK M42/Ø32
SE10 kN12 kN-

[NRd]: Regningsmæssig værdi

[Nk]: Karakteristisk værdi

Bæreevnen er fastsat på baggrund af armeringskoblingens styrke. Der er regnet med en partielkoefficient på 1,2 på brudværdien.

Armering indstøbt i korrugerede rør

Armering indstøbt i korrugerede rør
a. Korrugeret rør
b. Understøbning
c. Korrugeret rør
d. Armeringsjern
e. Udstøbning


Anvendelse

Armering indstøbt i korrugerede rør anvendes til at sikre stabiliserende vægge mod væltning. Endvidere kan korrugerede rør bruges til at sikre bygningens robusthed. Ved anvendelse af korrugerede rør er det muligt at opnå højere bæreevner end ved anvendelse af stigbøjlesamlinger.

Indstøbning af korrugerede rør er pladskrævende og skal koordineres med øvrig armering og indstøbningsdele. Desuden skal man være opmærksom på, at anvendelse af korrugerede rør i vendeelementer kan besværliggøre indbygning af indstøbningsdele til løft.

Udførelse

Det korrugerede rør (a) indstøbes i vægelementerne, således at det i forbindelse med montagen er muligt at lave en armerings-forbindelse (b) mellem vægge eller mellem væg og fundament.

Bæreevne

Kamstål, fy = 500 MPa
Dimension
mm
Regningsmæssig
trækbæreevne * (kN)
Norma
Karakteristisk
trækbæreevne (kN)
Ulykke
10
32
39
12
46
56
14
63
76
16
83
100
20
130
157

Armering indstøbt i samlinger mellem vægelementer

Armering indstøbt i samlingen
a. Hårnålebøjle
b. Låsejern
c. Udstøbning

Anvendelse

Hvor elementerne forbindes med støbesamlinger, kan de lodrette låsejern benyttes som forankring efter de samme principper som ved korrugerede rør.

Udførelse

Dimensionen af udstøbningsfugen (a) og hårnålebøjlerne (b) skal tilpasses låsejernets (c) dimension. Det skal være praktisk muligt at støde armeringsjernene og udstøbe fugen. I EXPAN’s standardstøbesamlinger bør der ikke anvendes større låsejern end 12 mm.

Forankringslængder

Kamstål
fy = 500 MPa
mm
1 x forank-
ringslængde
mm
1,5 x forank-
ringslængde
mm
10
440
660
12
530
800
14
620
930
16
710
1070
20
880
1320

Bæreevne

Kamstål, fy = 500 MPa
Dimension
mm
Regningsmæssig
trækbæreevne * (kN)
Normal
Karakteristisk
trækbæreevne (kN)
Ulykke
10
32
39
12
46
56
14
63
76
16
83
100
20
130
157