Hvis EXPAN skal forestå elementprojekteringen (model 3L, 4L eller 5), forudsættes det, at den bygværksprojekterende har udarbejdet et “Projektgrundlag – elementer” (udtryk fra bips A113). Projektgrundlaget skal indeholde de oplysninger og eventuelle krav, der er nødvendige for elementprojekteringen.

Projektgrundlag – elementer bør eksempelvis indeholde specifikationer af:

 • Normgrundlag
 • Konsekvensklasser
 • Kontrolklasser
 • Miljøklasser
 • Laster
 • Funktionskrav (brand, deformationer, svingninger, revnevidder mm.)
 • Bygningsfysiske forhold (lyd, isolering mm.)
 • Overflader
 • Tolerancer

Præcisering af lastspecifikation

Lastspecifikationen kan videregives som et særskilt dokument eller som en kopi af relevante afsnit af de statiske beregninger for selve bygværket. Lastspecifikation skal overholde nedenstående krav:

Generelt om laster

Alle laster angives som karakteristiske værdier. Der skelnes mellem følgende lasttyper:

 • Bunden, permanent last
 • Fri, permanent last
 • Nyttelast
 • Naturlast
 • Vandret masselast
 • Ulykkeslast

Lasterne angives som:

 • Fladelaster i kN/m²
 • Linjelaster i kN/m
 • Punktlaster i kN

For alle laster angives:

 • Udstrækning
 • Placering
 • Retning

Fordeling af laster fra tagkonstruktion på vægge

 • Lodrette laster på de enkelte bærende vægge skal fremgå af Projektgrundlag – elementer.
 • Vandrette laster på de enkelte stabiliserende vægge skal fremgå af Projektgrundlag – elementer.
 • Såfremt tagkonstruktionen opbygges af dækelementer er efterfølgende pkt. vedr. last fra etagedæk på vægge gældende.

Fordeling af lasterfra etagedæk på vægge

 • Lodrette laster på de enkelte bærende vægge skal fremgå af Projektgrundlag – elementer.
 • Såfremt etagedækket er enkeltspændt og simpelt understøttet, kan elementleverandøren foretage lastfordelingen ud fra de belastninger på etagedækket, som den bygværksprojekterende oplyser.
 • Vandrette laster på de enkelte stabiliserende vægge skal fremgå af Projektgrundlag – elementer, uanset om etagedækket indgår som en del af elementleverancen.

Lastfordelingen oplyses i form af

 • Tekst – evt. regnearksopstilling
 • Tegninger – planskitser og vægopstalter

Specielle forhold vedr. stabiliserende vægge

Generelt kan kun massive vægfelter regnes afstivende. Vægfelter med vindueshuller eller lignende kan kun i begrænset omfang regnes afstivende.

Vægfelter med dørhuller kan ikke regnes afstivende. Det forudsættes, at den bygværksprojekterende fastlægger behovet for vandret og lodret forankring af vægelementerne og dimensionerer eventuelle fastgørelser.