Denne vejledning  vedr. bips A113 “Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton” omhandler flg. emner:

 1. Opdeling i bygningsafsnit
 2. Klassifikation af elementer efter lastpåvirkning
 3. Valg af projekteringsmodeller
 4. Forslag til modelvalg

Bips A113 kan downloades her >>

Opdeling i bygningsafsnit

Inden man i en konkret byggesag kan vælge modeller efter bips A113, er det vigtigt at gøre sig klart, at en bygning typisk består af flere bygningsafsnit, og at disse bygningsafsnit kan projekteres efter forskellige modeller. Der har tidligere været en tendens til, at man angav én model som gældende for hele byggeriet.

Elementerne i en byggesag kan opdeles i bygningsafsnit efter elementtyper såsom facader, skillevægge, dæk, kælderydervægge, søjler og bjælker, etagedæk, trapper osv. Nogle af disse bygningsafsnit kan underopdeles efter den lastpåvirkning, de er udsat for.

Klassifikation af elementer efter lastpåvirkning

Bips A113 definerer i afsnit A2.4 to elementklasser:

 • Afhængig af hvilken påvirkning – last – elementerne er udsat for, klassificeres de som I eller II.

Elementer klassificeres som I, når de i det færdige bygværk er påvirket af en standardbelastning, som f.eks.:

 • Vandrette dæk er alene påvirket af en lodret belastning
 • Lodrette vægge er alene påvirket af en lodret belastning og vindlast på lodrette flader (inkl. indvendig sug og tryk)
 • Lodrette søjler er alene påvirket af en lodret centrisk belastning

samt den vindlast, som de enkelte elementer udsættes for under montagen.

Alle andre lasttyper klassificeres som II.

Dette gælder f.eks. elementer påvirket af laster knyttet til stabilitet, påkørsel etc. Undtagelsesvis kan kategori II klassificeres som kategori I, såfremt der ud over de angivne standardbelastninger er tale om ubetydelige kræfter, der ikke fordrer direkte projektering. Dette kan eksempelvis være mindre skivekræfter, i form af forskydningskræfter, i dækelementer.

I det traditionelle byggeri med elementer af letbeton, bidrager mange vægge til bygningens stabilitet. I et enfamiliehus er stort set alle vægge afstivende. I etageboligbyggeri vil lejlighedsskel, gavle og facader bidrage til stabiliteten. Vælger man strikt at følge klassifikationen i bips A113, vil hovedparten af disse vægge blive klassificeret som kategori II, og der vil ikke blive mange vægge tilbage i kategori I.

Derfor anbefales det at udvide kategori I med følgende definition:

 • Afstivende vægge kan henregnes til kategori I, hvis de enkelte elementer i sig selv er stabile uden supplerende lodrette forankringer til tilstødende konstruktioner (herunder andre elementer).

Heraf følger, at de elementer, som skal forankres lodret til naboelementer via forskydningslåse eller til underliggende konstruktioner via stigbøjler el. lign., henregnes til kategori II.

For at vurdere om dette er tilfældet, er rådgiveren nødt til at lave en overslagsmæssig elementopdeling og vurdere elementernes stabilitet. Når elementstabiliteten vurderes, bør der kun ses på den massive del af elementet – der ses bort fra dør- og vindueshuller. Der må ikke regnes med elementlængder større end 6 m.

Valg af projekteringsmodeller

Bips A113 opsætter en række grundmodeller for fordeling af projekteringsydelserne. For det traditionelle elementbyggeri vil modellerne 3R, 3L, 4R, 4L og 5 være relevante.

I alle de nævnte modeller er der en række projekteringsydelser, som altid præsteres af rådgiveren. Tilsvarende er der projekteringsydelser, som altid påhviler elementleverandøren. Endelig er der projekteringsydelser, som, afhængigt af den valgte model, præsteres enten af rådgiveren eller elementleverandøren.

Nedenfor er givet en generel oversigt over ydelsesfordelingen i de aktuelle modeller (for en mere detaljeret oversigt henvises til bips A113).

Projektering, som altid udføres af rådgiveren:

 • Arkitekttegninger
 • Konstruktionstegninger
 • Installationstegninger (el og VVS)
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Statiske beregninger for bygværket (inkl. stabilitetsberegninger)

Projektering, som altid udføres af elementleverandøren:

 • Nummerplaner (i EXPAN kaldet montageplaner)
 • Arbejdstegninger (i EXPAN kaldet elementtegninger)

Projektering som udføres enten af rådgiveren eller af elementleverandøren:

I nedenstående tabel er for modellerne 3R – 5 angivet fordeling af ydelser og ansvar vedr. elementprojektering, elementinddeling og samlingsdetaljer. Samtidigt er angivet for, hvilke lastvirkninger de enkelte modeller anbefales.

I de modeller, hvor elementleverandøren forestår elementprojekteringen, skal rådgiveren udarbejde et fyldestgørende projektgrundlag for elementprojekteringen. Læs mere under Projektgrundlag.

ModelElementprojekteringElementinddelingSamlingsdetaljerLastpåvirkning
3RRådgiverRådgiverRådgiverKompleks
3LLeverandørRådgiverRådgiverStandard
4RRådgiverLeverandørRådgiverKompleks
4LLeverandørLeverandørRådgiverStandard
5LeverandørLeverandørLeverandørStandard

Forslag til modelvalg

For vægelementer anbefaler EXPAN at:

 • I byggeafsnit, hvor der hovedsagelig er kategori I elementer, anbefalers model 4L
 • I byggeafsnit, hvor der hovedsagelig er kategori II elementer, anbefales modl 3LI/3RII. Det er vigtigt at definere, hvilke elementer der placeres i de to kategorier.

Man kan vælge andre modeller, når blot modelvalget står klart på tilbudstidspunktet.

Bygningsafsnit med elementer i kategori I projekteres efter model 4L
Efter denne model overlades elementopdeling og elementprojektering til elementleverandøren.

Da der er tale om en standardbelastning, vil det være en fordel for elementleverandøren at have indflydelse på de nævnte 3 projekteringsydelser fordi

 • Ansvaret for elementopdelingen giver mulighed for at optimere mht. kranvalg, antal løft, placering af løft, transportarmering.
 • Ansvaret for projektering af elementer af letbeton ligger ofte bedst ved leverandøren, idet han typisk har den største knowhow.

Bygningsafsnit med elementer i kategori II projekteres efter model 3R eller 3L
Elementer i kategori II vil typisk være afstivende elementer – og med den tidligere anbefalede definition, vil der være tale om elementer, som er lodret forankrede.

Model 3 er kendetegnet ved, at rådgiveren står for elementopdelingen. Den er han nødt til at kende, for ellers kan forankringerne ikke placeres og dimensioneres. Rådgiveren skal desuden optegne opstalter af væggene.

Hvilke vægge, der defineres som kategori I eller II, må bero på en vurdering i det aktuelle tilfælde . Under alle omstændigheder er det rådgiveren, der skal oplyse de eksakte laster på det enkelte element.

Vægge i kategori II vil ofte skulle udføres i armeret beton, og det må antages, at såvel rådgiver som leverandør har gode forudsætninger for projektering heraf.