Krav om tætning

For at minimere indholdet af radon i indeluften kræves det i bygningsreglementerne, at “bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte”.

Hvad er radon

Radon er en luftart, der dannens af det radioaktive, faste stof radium, der findes overalt i jorden i stærkt varierende mængder. Radon er radioaktiv, dvs. den udsender radioaktiv stråling, samtidig med at der dannes andre radioaktive stoffer, de såkaldte radondøtre. Radioaktiv stråling kan beskadige levende celler.

Radon i bygninger

Det største bidrag til radon i bygninger kommer fra jorden under bygningerne. Herfra kommer radon ind gennem revner og sprækker i f. eks. terrændæk, kældergulve og ydervægge, gennem utætte fuger og gennem utætheder ved rørgennemføringer m.v.

Overdækning af kuldebroisolering

Terrændæk

Tætning mod opstigende radon kan kombineres med tætning mod fugtopstigning fra fundament. Grundmurspap vælges i overbredde, så den kan dække kuldebrosisoleringen mellem fundament og betonplade. Overbredde på murpap skal vælges så tilpas stor, at denne kan klæbes på udtørret betonplade, eller til at kunne udføres med klemt overlæg til anden membran. Betonpladen skal være lufttæt, hvilket normalt opnås med svindarmeret og vibreret beton i min. 80 mm tykkelse. Murpappen skal ligeledes være lufttæt.

Krybekælder med forseglede fuger i dæk, ventilation og bunddæk

Krybekælder

Dæk over krybekælder kan udføres med dækelementer af letbeton, og dækket i sig selv har en sådan kvalitet, at det giver fornøden tæthed, såfremt samlingerne udstøbes omhyggeligt. For at opnå yderligere tæthed i dækket kan elementernes samlinger eventuelt også tætnes med elastisk fugemasse. Det er vigtigt også i denne sammenhæng med tilstrækkelig ventilation af krybekælderen. Det anbefales, at bunddæk i krybekældre udstøbes som et min. 80 mm tykt betonlag på en 0,15 mm plastfolie for at modvirke både fugt- og luftindtrængning fra jord.

Gem