Bygningsreglement BR 10, indeholder bestemmelser om, at bygninger skal planlægges, udføres og indrettes så brugeren sikres tilfredsstillende lydforhold.

For boliger anses funktionskravet for opfyldt, når de udføres som lydklasse C i DS 490, Lydklassifikation af boliger. BR 10 angiver endvidere krav til lydforhold i undervisningsbygninger og daginstitutioner.

Der findes ikke egentlige bestemmelser for lydisolation og støjniveau i bygninger til andre formål, herunder kontorbyggeri, hospitaler, lægehuse og klinikker. For disse bygningstyper findes vejledende projekteringsværdier i SBI-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008.

I nedenstående tabeller er de vigtigste krav fra de nævnte regelsæt medtaget. Vedrørende støj fra erhverv samt forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj henvises til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 og Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Der er i det følgende gengivet bestemmelser for:

Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning.
Grænseværdier for lydklasse C i DS 490 med tilføjelser i BR 10
Luftlydisolation R'w
Mellem en bolig og andre rum uden for boligen samt mellem fælles opholdsrum indbyrdes
≥ 55 dB
Dør mellem bolig og fællesrum
≥ 32 dB
Mellem en bolig og lokaler for erhverv eller fællesrum med støjende aktiviteter
≥ 60 dB
Trinlydniveau L'n,w
I beboelsesrum og køkkener fra andre boliger og fællesrum
≤ 53 dB
I beboelsesrum og køkkener, fra fælles trapperum og gange, fra altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum i andre boliger 1)
≤ 58 dB
I fælles opholdsrum, fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum 1)
≤ 58 dB
I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum fra lokaler for erhverv eller fra fællesrum med støjende aktiviteter
≤ 48 dB
Støjniveau Lden i møblerede beboelsesrum og fælles opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner, såfremt niveauet udendørs er højere end 58 / 64 dB
≤ 33 dB
Støjniveau LAeq,T i umøblerede opholdsrum, fælles opholdsrum og køkkener, fra tekniske installationer
≤ 30 dB
Undervisningsbygninger
Grænseværdier ifølge BR 10
Luftlydisolation R'w
Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrumVandret: ≥ 48 dB
Lodret: ≥ 51 dB
Mellem undervisningsrum med dørforbindelse 2)
≥ 44 dB
Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse 2)
≥ 36 dB
For fleksible rumadskillelser i åbne undervisningsområder
≥ 20 dB
Mellem undervisningsrum til sløjd og andre undervisningsrum eller fællesrum
≥ 60 dB
Mellem undervisningsrum til sløjd og fællesrum med dørforbindelse 2)
≥ 44 dB
Mellem undervisningsrum til sang og musik samt mellem undervisningsrum til sang og musik og andre undervisningsrum eller fællesrum
≥ 65 dB
Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse 2)
≥ 55 dB
Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse 2)
≥ 50 dB
Mellem undervisningsrum og erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter
≥ 60 dB
Trinlydniveau L'n,w
I undervisningsrum
≤ 58 dB
I undervisningsrum fra undervisningsrum til sløjd eller sang og musik
≤ 53 dB
I undervisningsrum fra erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter
≤ 48 dB
Støjniveau Lden i møblerede undervisningsrum fra vejtrafik eller jernbane
≤ 33 dB
Støjniveau LAeq,T i møblerede undervisningsrum fra tekniske installationer
≤ 30 dB
Daginstitutioner
Grænseværdier ifølge BR 10
Luftlydisolation R'w
Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter samt mellem disse rum og øvrige rum
≥ 48 dB
Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter og øvrige rum med dørforbindelse 3)
≥ 40 dB
Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og øvrige rum
≥ 40 dB
Mellem opholdsrum med dørforbindelse samt mellem opholdsrum og øvrige rum med dørforbindelse 3)
≥ 30 dB
Mellem opholdsrum og erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter
≥ 60 dB
Trinlydniveau L'n,w
I opholdsrum (fra overliggende rum) og i opholdsrum for stille aktiviteter (fra alle rum)
≤ 58 dB
I opholdsrum (fra rum på samme etage)
≤ 63 dB
I opholdsrum fra erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter
≤ 48 dB
Støjniveau Lden i møblerede opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner
≤ 33 dB
Støjniveau LAeq,T i møblerede rum fra tekniske installationer
≤ 30 dB
Kontorbygninger
Vejledende projekteringsværdier ifølge SBI-anvisning 216
Luftlydisolation R'w
Mellem kontorer
≥ 40 dB
Mellem møderum og andre rum
≥ 48 dB
Der kan være behov for strengere krav ved rum, hvor der kræves fortrolighed.
Mellem rum med dørforbindelse, bør der opstilles supplerende bestemmelser.
Trinlydniveau L'n,w
I kontorer og møderum fra gange
≤ 58 dB
I kontorer og møderum fra øvrige rum
≤ 63 dB
Støjniveau Lden i møblerede opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner (tilsyneladende ikke kun hvis udendørs er højere end 55 dB)
≤ 38 dB
Støjniveau LAeq,T i møblerede rum fra tekniske installationer
≤ 35 dB
Hospitaler, lægehuse og klinikker
Forslag til projekteringsværdier ifølge SBI-anvisning 216
Luftlydisolation R'w
Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum mv.
≥ 44 dB
Mellem sengestuer
≥ 48 dB
Der kan være behov for strengere krav ved rum, hvor der kræves fortrolighed.
Mellem rum med dørforbindelse bør der opstilles supplerende bestemmelser.
Trinlydniveau L'n,w
I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra andre rum
≤ 58 dB
Støjniveau Lden i møblerede sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv., fra vejtrafik og jernbaner
≤ 33 dB
Støjniveau LAeq,T i møblerede sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv., fra tekniske installationer
≤ 30 dB