Krav i bygningsreglementerne

Konstruktioner skal udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt, byggefugt, kondensvand, luftfugtighed og brugsvand ikke medfører fugtskader og fugtgener. Gulve og vægge i vådrum skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.

Murpap ved fundament
a. Klemt overlæg
b. Murpap
c. Lufttæt murpap
d. Radon-tætning

Fugtopstigning

Fugtopstigning fra fundament til væg forebygges ved udlægning af murpap mindst i bredde som elementtykkelse.
Ved skalmuring indlægges murpap, som fastgøres til og føres min. 200 mm op ad væggen og ud under teglmuren. Herved sikres, at indtrængende slagregn kan ledes ud af konstruktionen.

Murpap over vindue
a. Murpap
b. EXPAN Væg

Fugt udefra

I skalmuren er opbygget en bjælke, som består af en stålteglbjælke og et antal overliggende skifter. Antallet af skifter, som er medregnet i bjælken, varierer alt efter belastning og bredde på vinduet. Murpappen må først bøjes ud i fugen over det sidste skifte i bjælken.

Traditionel falsløsning

Kuldebroer

Kondensation og fugtindtrængen fra skalmur ved kant af vindues- og døråbninger forhindres ved, at der indlægges polystyrenplade mellem skalmur og væg.

Fugt indefra

Skalmurede ydervægskonstruktioner er som regel så tilstrækkeligt diffusionsåbne, at periodisk forekommende kondensfugt vil bortledes og normalt ikke være skadefremkaldende.

Ydervægskonstruktioner med træfyldning og isolering mellem væg og udvendig facadebeklædning skal vurderes nøje for kondensrisiko. BY og BYG (Statens Byggeforskningsinstitut) har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer, der har indflydelse på ophobningen af fugt i lette træfacader på bagvægge af letbeton. EXPAN var repræsenteret i arbejdsgruppen af materialeproducenter og leverandører, som var tilknyttet projektet. Projektet og dets resultater er beskrevet i BY og BYG Dokumentation 033: “Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge”, som kan ses og downloades på  http://www.sbi.dk.

I rapporten konkluderes, at en træfacade kan opsættes på en letbeton bagvæguden dampspærre mellem bagvæg og træskelet, når følgende kriterier er opfyldte:

  • Der skal anvendes vindgips som vindspærre – eller et produkt med samme lave vanddampdiffusionsmodstand.
  • Der skal etableres en effektiv ventilation af luftspalten mellem vindspærre og udvendig beklædning.
  • Den indvendige overflade af bagvæggen skal tætnes ved pudsning, tapetsering og maling.
  • Byggefugt skal fjernes effektivt ved affugtning.

Hvis træfacaden opsættes med dampspærre mellem bagvæg og træskelet, betyder det følgende:

  • Der kan vælges en vindspærre med større vanddampdiffufionsmodstand end vindgips.
  • Der stilles ikke krav til den indvendige overfladebehandling af bagvæggen.
  • Risikoen for skader som følge af byggefugt minimeres.

EXPAN anbefaler derfor generelt, at der anvendes dampspærre mellem bagvæg og træfacade, f.eks. en 0,15 mm plastfolie med klæbende samlinger. Dampspærren giver med en begrænset omkostning en god sikring mod fugtskader.

Vægge i vådrum

Opfugtning af vægge i vådrum kan forhindres ved et korrekt valg af materialer og udførelsesmetoder. Specielt beklædninger på direkte vandpåvirkede overflader, f. eks. brusenicher, bør vurderes nøje med hensyn til tæthed og egnethed i øvrigt. Det anbefales at påføre et vandtæt lag inden fliseopsætning.

Gulve i vådrum

Materialer og produktionsmetode for EXPAN Lyddæk bevirker, at disse ikke kan kategoriseres som vandtætte. Anvendt som gulv i vådrum skal der udføres vandtæt overgulv. By og Byg Anvisning 200 Vådrum giver grundige retningslinier vedrørende projektering, udførelse og materialevalg.

Gem

Gem