EXPAN Lyddæk er ubrændbare og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser ved brandpåvirkning.

I det europæiske klassifikationssystem svarer dette til materialeklasse A1, som er en højere klassifikation end klasse A2, der er det typiske krav til ubrændbart materiale.

Læs mere om klasserne under Brandteknisk klassifikation >>

EXPAN Lyddæk

Der er med EXPAN Lyddæk gennemført en brandteknisk prøvning. Resultatet af prøvningen, som fastlægger armeringens temperatur og dermed styrkeegenskaber efter 60 minutters standardbrandpåvirkning, viste, at egenskaben R60 er til stede.

Hvor dækelementerne kræves indbygget som mindst bygningsdel klasse REI 60 A2 – s1, d0 [BS – Bygningsdel 60], dimensioneres disse til at kunne bære den dertil svarende belastning efter DS/EN 1990, lastkombination for ulykke.

Egenskaberne E og I opstår først efter indbygning. E opnås ved sammenstøbning med brandmæssigt ligeværdige materialer, sand-/cementmørtel eller beton. I vil være til stede ved normale dæktykkelser, idet temperaturstigningen på eksponeret overflade højest udbreder sig i 100 mm dybde efter 60 minutters standardbrand.

Klassificeringen A2-s1, d0 opnås også, da dækelementerne lever op til materialeklasse A1, som er højere.

Dækelementernes bæreevne som bygningsdel klasse R 60 A1 [BS – bygningsdel 60] er anført i bæreevnetabeller under Statik/EXPAN Dæk.

Tværsnitkapaciteterne, som ligger til grund for værdierne for ensfordelt last, er fastlagt ud fra karakteristiske materialestyrker. EXPAN dimensionerer elementerne, således at de har en acceptabel langtidsnedbøjning. Herved er den regningsmæssige bæreevne oftest rigeligt overholdt, hvilket igen medfører, at brandtilfældet i praksis sjældent er dimensionsgivende.