Kravene til bygningers brandsikkerhed er angivet i:

  • Bygningsreglement 2010 (BR 10)

Funktionsbaserede brandkrav

Brandkravene er i dag stillet som funktionsbaserede brandkrav, der tager udgangspunkt i bygningens udformning og anvendelse.

Overordnet foreskriver reglementet:

”Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig redningsmulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet”

BR 10 angiver ikke detaljerede anvisninger på, hvordan kravene skal opfyldes. Til brug ved den detaljerede projektering har Erhvervs- og Byggestyrelsen udgivet to vejledninger i, hvordan kravene opfyldes:

  • Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012
  • Information om brandteknisk dimensionering, april 2004

Eksempelsamlingen beskæftiger sig med det traditionelle bolig- og erhvervsbyggeri og indeholder eksempler svarende til dem, der tidligere indgik i bygningsreglementet.
Informationen tager sigte på mere specielle bygninger. Der kan være tale om bygninger, hvor mange mennesker opholder sig, f. eks. koncertsale, kongresbygninger og indkøbscentre.

Download eksempelsamlingen som pdf-fil her >>

EXPAN Elementer og brandsikkerhed

I den efterfølgende vejledning er hovedvægten lagt på de emner, som er relevante for anvendelsen af EXPAN Elementer. Det drejer sig om:

  • Anvendelseskategorier
  • Brandtekniske klassifikationer
  • Bærende bygningsdele

Under emnerne:

er EXPAN Elementernes brandtekniske egenskaber beskrevet.