EXPAN Lyddæk fremstilles i følgende betontyper:

 • Letbeton LAC 18/1750
 • Letbeton LAC 18/2000

Tallene angiver henholdsvis trykstyrke (MPa) og middeldensitet (kg/m³). LAC er forkortelsen for Lighweight Aggregate Concrete. Valg af betontype er blandt andet styret af krav til lydreduktion i bygningen.

Elementerne betegnes tilsvarende i forhold til densiteten:

 • EXPAN Lyddæk 1750
 • EXPAN Lyddæk 2000

Elementudformning

EXPAN Lyddæk produceres efter ordre og leveres skræddersyet i længder efter opgave med:

 • Maks. formmål 1200 x 7200 mm
 • Skrå ende- og sideafskæringer
 • Paselementer i bredder ned til 300 mm

EXPAN opdeler elementerne under hensyntagen til produktions- og montagetekniske forhold.

Udsparinger

Mindre udsparinger og resalitter kan placeres individuelt. Større udsparinger tilstræbes af statiske hensyn fordelt over 2 elementer. Store gennemgående huller udføres ved at indlægge vekselbjælke.

Måltolerancer for det enkelte dækelement

Find alle vores tolerancer her >>

Måltolerancer kontrolleres ud fra fortløbende målsætning – se http://www.tolerancer.dk fra Dansk Byggeri.

Armering

Bærende armering i elementunderside er k-stål styrke 500 N/mm². Løftebøjler er planforsænkede, og der indstøbes normalt 4 stk. i et element.

Den bærende armering sikres et dæklag på min. 10 mm, og forinden indstøbning svummes denne i cementpasta, tilsat betonklæber.

Elementerne kan herefter anvendes i passiv og moderat miljøklasse.

Armeringskoder

KodeStk.Dim (mm)
3088
31610
32810
33812
341012
351212

Længdesnit

Placering af armering

Kantprofil

Bæreevne

Se bæreevnetabeller for EXPAN Lyddæk her >>

Øvrige indstøbningsdele

EXPAN Lyddæk kan efter opgave leveres med supplerende indstøbte dele som:

 • Inserts
 • Udragende bøjler
 • Strittere
 • Ekstra armering
 • Ankerskinne
 • El-dåser

Påstøbning

Udover de specificerede overflader kan elementer leveres med akustiklag eller fastholdt mineraluld:

Akustiklag fremstilles af en porøs
letbeton, som giver en over-
flade med kornet struktur. Laget
udføres i 20 mm tykkelse.

Fastholdt mineraluld i tykkelse op
til 100 mm, dog max. 300 mm
samlet tykkelse af element og isolering.

Produktdata EXPAN Lyddæk

Normgrundlag

LetbetonLAC 18/1750LAC 18/2000
ProduktstandardDS/EN 1520
MiljøklasserPassiv og moderat miljøklasse
Eksponeringsklasser efter DS/EN 206-1X0, XC1, XC2, XC3, XA1

Dimension

Letbeton
LAC 18/1750LAC 18/2000
Tykkelser (mm)140
160
180
200
220
240
260
180
200
220
240
Længder (mm)Efter opgaver - maks. 7200
Bredder (mm)1200
Vederlag (mm)min. 55

Overfladekarakteristik

LetbetonLAC 18/1750LAC 18/2000
Elementer af letbetonFinkornet
Med akustiklagAkustik

Karakteristiske materialeparametre

LetbetonLAC 18/1750LAC 18/2000
Trykstyrke (MPa) *1818
Bøjningstrækstyrke (Mpa) **2,532,73
E-modul, middel (MPa) **1650021600
Densitet, middel (kg/m3) *17502000
Maks. fugtindhold ved levering (% vægt)1515
Varmeledningsevne
λ10dry(50%) , (W/mK)**
0,720,96

* Deklareret
** Fastsat på baggrund af normer og standarder

Pilhøjde på form

LetbetonLAC 18/1750LAC 18/2000
L = 2400 mmh = 3 mm
L = 3600 mmh = 6 mm
L = 4800 mmh = 11 mm
L = 6000 mmh = 17 mm
L = 7200 mmh = 24 mm

Mørtelforbrug til fugeudstøbning (liter pr. meter)

  Stødfuger
TykkelseLængdefuge20 mm30 mm40 mm50 mm
1404,42,84,25,65,7
1604,73,24,86,48,0
1805,33,65,47,29,0
2005,34,06,08,010,0
2205,94,46,68,811,0
2405,94,87,29,612,0
2606,55,27,810,413,0

Statik

Geometri

Vederlag

Den projekterede vederlagsdybde vælges til min. 65 mm under hensyntagen til produktionstolerancer på elementerne og placeringstolerancer for understøtninger.
Hvor der foretages stødsamling på en væg eller bjælke, skal denne min. være 150 mm bred.

Mellemunderstøtning

Mellemunderstøttede dækelementer dimensioneres ud fra den største af de aktuelle, simple spændvidder. Over mellemunderstøtninger er der teoretisk mulighed for revner i elementoversiden som følge af trækspændinger. Konstruktionen må derfor udformes under hensyn hertil.

Mellemunderstøtningen skal være min. 100 mm bred og dimensioneret til at optage belastningen fra dækket. Understøbningen skal etableres fuldt ud, umiddelbart efter oplægning af elementerne, og inden disse belastes. Herved undgås overbelastning som følge af udligning af elementets pilhøjde. I fugerne over mellemunderstøtninger indlægges armering som ved stødsamlinger.

Udsparinger

I udsparingselementer indstøbes fuld bærearmeringsmængde i den gennemgående elementdel, og denne armering føres ubrudt igennem hele elementlængden. Der indlægges tillige ekstra armering ved udsparingen til sikring af elementets bæreevne.
Bredden af udsparinger må ikke overstige halvdelen af elementbredden.

Udkragning

EXPAN Lyddæk kan produceres med en bærende armering i elementoversiden. Længde af udkragning maks. 1200 mm og min. elementtykkelse 180 mm. Armeringen føres så langt tilbage på det simple spænd, at det maksimale regningsmæssige moment fra udkragningen udbalanceres af elementegenlasten.

Anvendelse af udkragning er begrænset til passivt miljø. På grund af støbeformens pilhøjde vil den udkragede del fra starten ikke være vandret. Der bør i hvert enkelt tilfælde udføres en beregning af deformationerne som vurderingsgrundlag for disses konsekvens for øvrige konstruktioner.

Brand

Der er med EXPAN Lyddæk gennemført en brandteknisk prøvning. Resultatet af prøvningen, som fastlægger armeringens temperatur og dermed styrkeegenskaber efter 60 minutters standardbrandpåvirkning, viste, at egenskaben R60 er til stede.

Hvor dækelementerne kræves indbygget som mindst bygningsdel klasse REI 60 A2 – s1, d0 [BS – Bygningsdel 60], dimensioneres disse til at kunne bære den dertil svarende belastning efter DS/EN 1990, lastkombination for ulykke.

Egenskaberne E og I opstår først efter indbygning. E opnås ved sammenstøbning med brandmæssigt ligeværdige materialer, sand-/cementmørtel eller beton. I vil være til stede ved normale dæktykkelser, idet temperaturstigningen på eksponeret overflade højest udbreder sig i 100 mm dybde efter 60 minutters standardbrand.

Dækelementernes bæreevne som bygningsdel klasse R 60 A1 [BS – bygningsdel 60] er anført i nedenstående bæreevnetabeller.

Bæreevne tabeller

Bæreevne-tabeller for EXPAN lyddæk kan downloades her.

I bæreevnetabellerne er elementtypen angivet i kode, f.eks. 140/30. Talværdien før skråstregen angiver elementtykkelsen i mm. Tallet efter skråstregen angiver armeringskoden.

Se mere om armeringskoder under hovedmenu Produkter.

I bæreevnetabellerne er anført elementets bæreevne ved en langtidsnedbøjning, der er mindre end 1/300 af lysvidden målt fra oplægningsniveau. Langtidslasten sammensættes normalt som summen af påført egenlast og halvdelen af den karakteristiske nyttelast.

Nedbøjninger er beregnet efter Eurocode for betonkonstruktioner, der angiver en metode, der tager hensyn til den større stivhed i urevnede dele af tværsnittet end det, der opnås ved traditionel beregning der forudsætter revnet tværsnit i hele dækelementets længde. I praksis giver belastningen ofte overskridelse af den urevnede tilstand samtidig med, at den fuldt revnede ikke nås. Den angivne metode er en form for interpolation herimellem. Nedbøjninger beregnet efter metoden har god overensstemmelse med erfaringer fra praksis i normale anvendelsesområder.

Dækskiver

I bygninger, hvor afstanden mellem de stabiliserende, tværgående vægge er mindre end 6 meter, kan vindlasten ofte overføres direkte fra facader til tværvægge, hvorved behovet for stabiliserende dækskiver begrænses. I bygninger med større afstand mellem de stabiliserende vægge kan der være behov for at etablere en stabiliserende dækskive.

EXPAN Dæk kan indgå i en bygnings stabiliserende system som skive, idet dækskiven ved hjælp af kant- og fugearmering kan overføre vandrette kræfter fra vind- og masselast.

Fugearmering

Ved stødsamlinger og over mellemunderstøtninger indlægges 1 stk. 10 mm ribbestål – længde på 2400 mm – i de langsgående fuger. Fugearmeringen placeres 20 – 30 mm under dækoverfladen. Omkring dækskiven og i øvrige fuger kan der være behov for at indlægge armering, når dækskiven indgår i bygningens totale stabilitet.

Forankring

Dækelementer, der er udlagt på vægge eller betonbjælker, kan fastholdes ved hjælp af dorne, klæbeankre, inserts eller strittere, der er indstøbt i underlaget. Dækelementer, der er udlagt på stålbjælker, kan fastholdes ved hjælp af påsvejste strittere eller boltes til påsvejste gevindstykker.

Elementfuger

Elementfuger udstøbes i hele dybden med cementmørtel. I tabel for regningsmæssig fugeforskydning er forudsat udstøbning med mørtel C100/500 med en trykstyrke på fck = 20 N/mm².

Momentpåvirkning

Langs den ydre kant af dækskiven kan indlægges en kantarmering til optagelse af den vandrette momentpåvirkning fra skiven. Kantarmeringen dimensioneres for en trækkraft svarende til det vandrette moment, divideret med dækskivens bredde.

Forskydningspåvirkning

Til optagelse af forskydningspåvirkningen i elementfugerne kan indlægges en armering vinkelret på forskydningsretningen. Den fugeforskydning, der kan optages, er afhængig af elementtype, fugeudformning og fugearmering. For EXPAN Lyddæk beregnes fugeforskydningen jf. DSINF 168:2008.

Regningsmæssig fugeforskydning – kN/m

Rediger
Elementtype /
Fugetype
As/L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Lyddæk /
Fortandede fuger
13.3
16.7
20.0
23.3
26.7
30.0

Reaktioner fra skiven

Reaktionen fra dækskiven kan overføres ved hjælp af mekaniske forbindelser til bygningens stabiliserende vægge.

Vedr. bæreevne – se afsnit om Samling mellem vægge og dæk >>